defualt-image
Vegan Finest Foods | Drip shape

Algemene voorwaarden

 1. ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

  1. In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:
   Afnemer: iedere (rechts)persoon die bij Vegan Finest Foods een bestelling plaatst of aan wie/welke Vegan Finest Foods een Offerte doet dan wel met Vegan Finest Foods – in welke vorm dan ook – een overeenkomst sluit of heeft gesloten; Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene (verkoop en leverings)voorwaarden.
   Bestelling: ieder verzoek van een Afnemer aan Vegan Finest Foods om producten of diensten aan die Afnemer te leveren, daaronder ook begrepen een door een Afnemer geaccepteerde Offerte van Vegan Finest Foods.
   Duurovereenkomst: iedere schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (reeds bestaande of toekomstige) Overeenkomst tussen Vegan Finest Foods en een Afnemer die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of diensten gedurende een zekere periode, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) distributie- en agentuurovereenkomsten.
   Gelieerde rechtspersonen: iedere rechtspersoon of vennootschap die kwalificeert als ‘groepsmaatschappij’ in de zin van in artikel 2:24b BW of als een ‘dochtermaatschappij’ in de zin van artikel 2:24a BW.
   Offerte: iedere schriftelijke of mondelinge aanbieding (voorstel of aanbod) van Vegan Finest Foods aan een Afnemer om producten of diensten af te nemen, dan wel om een Overeenkomst aan te gaan.
   Overeenkomst: alle schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (of in de toekomst nog tot stand te komen) Overeenkomsten tussen Vegan Finest Foods en een Afnemer, daaronder ook begrepen (maar niet beperkt tot) Duurovereenkomsten en alle daaruit (nog) voort te vloeien losse (koop)overeenkomsten.
   Vegan Finest Foods: VeganFinestFood B.V. (Handelsregisternummer: 72961635) en alle aan haar gelieerde rechtspersonen.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Bestellingen en (bestaande en toekomstige) Overeenkomsten.
  3. Het accepteren van een Offerte, het doen van een Bestelling en/of het sluiten van een Overeenkomst met Vegan Finest Foods, leidt ertoe dat de Afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien daar schriftelijk en uitdrukkelijk door Vegan Finest Foods mee is ingestemd.
 2. ARTIKEL 2 OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN BESTELLINGEN

  1. Alle Offertes en alle door Vegan Finest Foods vermelde prijzen zijn vrijblijvend. Vegan Finest Foods is te allen tijde gerechtigd om een door een Afnemer geaccepteerde Offerte of een door een Afnemer gedane Bestelling zonder opgave van redenen te weigeren c.q. niet in behandeling te nemen, onder meer omdat Vegan Finest Foods niet steeds uit eigen voorraad levert of kan leveren en voor levering derhalve Vegan Finest Foods afhankelijk is (althans kan zijn) van derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Vegan Finest Foods jegens een Afnemer derhalve géén (doorlopende) leveringsverplichting. Een dergelijke (doorlopende) leveringsverplichting ontstaat evenmin door het enkele feit dat Vegan Finest Foods regelmatig eerdere Bestellingen van een Afnemer gedurende een bepaalde periode wél in behandeling heeft genomen.
  2. Een Overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door Vegan Finest Foods van een Bestelling van een Afnemer, ook als die Bestelling is gedaan naar aanleiding van reeds gedane (vrijblijvende) Offerte.
  3. Zodra een door een Afnemer geplaatste Bestelling door Vegan Finest Foods is aanvaard c.q. in behandeling is genomen, kan die Bestelling niet meer worden geannuleerd of geretourneerd en is de Afnemer verplicht tot afname van de Bestelling. Indien de Afnemer desondanks niet afneemt, ontslaat dat de Afnemer niet van haar verplichting om de bestelde producten of diensten te betalen.
 3. ARTIKEL 3 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGSCONDITIES

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door Vegan Finest Foods vermelde prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, exclusief handlings-, verpakkings-, verzend- en transportkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen en kosten.
  2. Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde door Vegan Finest Foods worden gewijzigd. In dat geval is de Afnemer gerechtigd de Bestelling te annuleren binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
  3. Overeengekomen prijzen (in reeds tot stand gekomen Overeenkomsten) zijn – behoudens kennelijke (druk)fouten of verschrijvingen – in beginsel bindend, tenzij één van de kostprijsbepalende factoren van het product (of daarvoor benodigde grondstoffen) wijzigt in de periode tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en het tijdstip van levering en de daaruit voortvloeiende prijsverhoging door Vegan Finest Foods niet of nauwelijks beïnvloedbaar is. In dat geval heeft Vegan Finest Foods het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Indien in zo’n geval de prijsverhoging meer gedraagt dan tien (10) procent, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging kosteloos te annuleren, evenwel zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na ontbinding zo spoedig mogelijk worden teruggehaald op kosten van Vegan Finest Foods. De Afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal et cetera.
  4. Behoudens andersluidende afspraken, dienen Bestellingen voor verzending te worden betaald en dienen facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Deze en eventuele met een Afnemer overeengekomen afwijkende betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen, ook indien Vegan Finest Foods coulancehalve instemt met een latere betaling.
  5. Bij niet (of te late) betaling van facturen is Vegan Finest Foods gerechtigd om de factuur over te dragen aan een (externe) incassopartij, in welk geval de Afnemer – naast de wettelijke (handels)rente – alle daadwerkelijk gemaakte (buitengerechtelijke incasso-, juridische- en eventuele advocaat)kosten dient te vergoeden, met een minimum van ofwel EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw, ofwel – naar keuze van Vegan Finest Foods – vijftien (15) procent van het openstaande factuurbedrag.
  6. Opschorting van betaling van facturen of verrekening door de Afnemer is niet toegestaan en uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. ARTIKEL 4 LEVERING, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERGANG

  1. Door Vegan Finest Foods vermelde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft een Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Bestelling te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij en voor zover die overschrijding zodanig is dat instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
  2. Gegevens over de door Vegan Finest Foods verkochte producten (eigenschappen, kwaliteit, kleur et cetera), worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zijn uitsluitend indicatief en niet bindend.
  3. Eventuele gebreken aan een deel van de in een Bestelling geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de rest van de Bestelling.
  4. De door Vegan Finest Foods geleverde producten blijven eigendom van Vegan Finest Foods tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de Afnemer aan Vegan Finest Foods is verschuldigd, inclusief alle eventuele rente en kosten. De door Vegan Finest Foods aan de Afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden (als bedoeld in artikel 3:92 BW) van volledige betaling door de Afnemer van de koopprijs, evenals alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
  5. Zolang het eigendom van door Vegan Finest Foods afgeleverde producten niet op de Afnemer is overgegaan, kan en mag deze de producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander (beperkt) recht daarop verlenen, behoudens voor zover de Afnemer de producten in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden verkoopt, verwerkt en/of aflevert. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect.
  6. De Afnemer verleent Vegan Finest Foods reeds nu voor als dan het onherroepelijke en onvoorwaardelijke recht om in voorkomende gevallen alle plaatsen te betreden waar de door Vegan Finest Foods geleverde producten zich bevinden, teneinde Vegan Finest Foods in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Vegan Finest Foods om van de Afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten door de niet-nakoming van de Afnemer.
  7. Behoudens andersluidende afspraken is de Afnemer zelf verantwoordelijk voor het transport en gaat het risico van de producten over zodra de producten feitelijk in het transportmiddel zijn. Indien Vegan Finest Foods het transport regelt, zullen de producten steeds worden geleverd op basis van de (meest recente versie van de) Incoterms of the International Chamber of Commerce: ‘EXW – Ex works’ en gaat het risico van de producten gaat over op de Afnemer op het moment van aflevering van de producten bij de Afnemer althans de overeengekomen locatie (dat wil zeggen zodra de producten feitelijk uit het transportmiddel zijn).
 5. ARTIKEL 5 ONDERZOEKSPLICHT, RECLAMEREN, AANSPRAKELIJKHEID, VERJARING, OVERMACHT

  1. De Afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren (onderzoeksplicht) of de levering overeenstemt met de gedane Bestelling en of er sprake is van uiterlijk waarneembare schades of gebreken (daaronder ook begrepen tekorten en of er is voldaan aan de toepasselijke hygiëne- en temperatuurnormen).
  2. In geval van klachten of gebreken geldt het volgende:
   (a) Klachten over zichtbare of anderszins uiterlijk waarneembare schades of gebreken (daaronder ook begrepen tekorten en of er is voldaan aan de toepasselijke hygiëne- en temperatuurnormen), dient de Afnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na de aflevering) per email en deugdelijk gespecificeerd bij Vegan Finest Foods te hebben gemeld (info@veganfinestfoods.com), bij gebreke waarvan de Afnemer zich ter zake niet meer op enig gebrek kan beroepen en tussen partijen vaststaat dat de Afnemer de geleverde producten in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen, overeenkomstig de op het transport- en vrachtdocumenten vermelde hoeveelheid en gewicht.
   (b) Klachten over schades of gebreken die (tijdens de hiervoor bedoelde controle) niet-zichtbaar of anderszins uiterlijk waarneembaar zijn, dienen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking (deugdelijk gespecificeerd) bij Vegan Finest Foods te zijn gemeld (info@veganfinestfoods.com), bij gebreke waarvan de Afnemer zich ter zake niet meer op enig gebrek kan beroepen en tussen partijen vaststaat dat de Afnemer de geleverde producten in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen, overeenkomstig de op het transport- en vrachtdocumenten vermelde hoeveelheid en gewicht.
  3. Het is een Afnemer niet toegestaan om een (af)levering van producten op enigerlei wijze ‘onder voorbehoud’ (van enig recht) in ontvangst te nemen. Door de geleverde producten daadwerkelijk in ontvangst te nemen, stemt de Afnemer onherroepelijk in met het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 hierboven.
  4. De reclametermijn op door Vegan Finest Foods verzonden facturen bedraagt ten hoogste vijf (5) werkdagen na de dag van ontvangst. Indien de Afnemer niet binnen die termijn (schriftelijke en gemotiveerd) tegen de factuur heeft geprotesteerd via finance@veganfinestfoods.com, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Vegan Finest Foods correct weer te geven en door de Afnemer te zijn goedgekeurd.
  5. Ieder (vorderings)recht van de Afnemer op Vegan Finest Foods die betrekking heeft op fouten in de levering of gebreken in of aan door Vegan Finest Foods geleverde producten, vervalt onherroepelijk zodra de in de voorgaande artikelleden genoemde reclametermijnen zijn verstreken. Dat geldt ook in de situatie dat wel tijdig is gereclameerd, maar de Afnemer aan Vegan Finest Foods onvoldoende medewerking verleent bij het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Vegan Finest Foods beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren – evenals alle daarmee verband houdende (vorderings)rechten – vervalt/vervallen zodra de Afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Vegan Finest Foods daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.
  6. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden (non-conformiteit), heeft Vegan Finest Foods steeds het recht (naar eigen keuze) om de desbetreffende producten ofwel – na retournering ervan – te vervangen door nieuwe producten, ofwel de factuurwaarde te restitueren.
  7. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:76, 6:170 en 6:171 BW, is Vegan Finest Foods niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemers, ondergeschikten of (niet-ondergeschikte) hulppersonen.
  8. Vegan Finest Foods is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk geval dient te worden verstaan (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen, reputatieschade, verlies aan klanten, gespendeerde tijd, et cetera). Onder gevolgschade en indirecte schade wordt uitdrukkelijk ook verstaan alle schade die voortvloeit uit – of het gevolg is van – fouten, storingen en/of tekortkomingen in de te leveren prestaties (behalve voor zover het schade aan de te leveren producten of diensten zelf betreft).
  9. De Afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Vegan Finest Foods geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de HACCP-normen (Hazard Analysis and Critical Control Point) en de voor de producten geldende gebruik- en bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan Vegan Finest Foods niet aansprakelijk is voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
  10. Voor producten die zijn voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Vegan Finest Foods bij consumering of gebruik ervan na die uiterste houdbaarheidsdatum niet aansprakelijk is. De Afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De Afnemer vrijwaart Vegan Finest Foods uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Vegan Finest Foods geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.
  11. Iedere vordering c.q. ieder vorderingsrecht van een Afnemer tegen Vegan Finest Foods vervalt indien en zodra Vegan Finest Foods door de Afnemer niet in rechte is betrokken uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat de Afnemer bekend werd (dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn) met het bestaan van die (schade)vordering.
  12. Een rechtsvordering van een Afnemer jegens Vegan Finest Foods voor vergoeding van schade verjaart door verloop van twee (2) jaren.
  13. Vegan Finest Foods is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming die direct of indirect het gevolg is van (onvoorziene) omstandigheden of oorzaken die buiten de controle of invloed van Vegan Finest Foods liggen, waaronder in elk geval begrepen (maar niet beperkt tot): noodtoestanden, (natuur)rampen, ongelukken, pandemieën, (dreiging van) oorlog of terrorisme, opstand, rellen, brand, (stroom- of telecom)storingen, logistieke problemen, overheidsmaatregelen, et cetera. Hieronder dient voorts ook te worden verstaan: derden (waaronder personeel, hulppersonen of andere partijen waarvan Vegan Finest Foods afhankelijk is om correct na te komen) die niet presteren door bijvoorbeeld staking, ziekte of andere onvoorziene afwezigheid of omstandigheden. De uitvoering wordt in dat geval uitgesteld voor de duur van een dergelijke overmachtsituatie. Indien de overmachtsituatie drie maanden of langer duurt, kan iedere partij de Overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding aan de andere partij gehouden te zijn. Vegan Finest Foods behoudt wél het recht om betaling te ontvangen voor reeds geleverde producten of diensten.
 6. ARTIKEL 6 ARANTIE

  1. Vegan Finest Foods is jegens een Afnemer nimmer gehouden tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer dan waarop Vegan Finest Foods ten opzichte van haar toeleverancier(s) of fabrikanten aanspraak kan maken.
 7. ARTIKEL 7 EXCLUSIVITEIT EN DUURRELATIES

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, wordt – ook indien sprake is (of zal zijn) van een Duurovereenkomst – aan een Afnemer nooit (enige vorm van) exclusiviteit, recht op ‘alleenverkoop’, ‘alleenrecht’ op wederverkoop, of enig ander exclusief (verkoop)recht verleend of toegekend, ook niet stilzwijgend. 7.2 Onverminderd de ontbindingsbevoegdheid ex artikel 6:265 BW en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, kunnen beide partijen een Duurovereenkomst te allen tijde opzeggen – zonder dat enige (schade)vergoeding is verschuldigd – met inachtneming van een opzegtermijn van:
   1. a) één maand indien deze (inclusief de opzegtermijn) maximaal twee jaar heeft geduurd
   2. b) twee maanden indien deze (inclusief de opzegtermijn) maximaal vijf jaar heeft geduurd;
   3. c) vier maanden indien deze (inclusief de opzegtermijn) langer dan vijf jaar heeft geduurd.
  2. Voor zover toegestaan bij wet en behoudens andersluidende schriftelijke partijafspraken, heeft een Afnemer bij beëindiging van een Duurovereenkomst – op welke wijze of grondslag dan ook- géén recht op enige goodwill- of klantenvergoeding, noch op enige andere vorm van vergoeding of betaling.
 8. ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die rusten op (dan wel verband houden met) de door Vegan Finest Foods aan een Afnemer geleverde producten of diensten, berusten exclusief en uitsluitend bij Vegan Finest Foods en blijven onverkort eigendom van Vegan Finest Foods.
  2. De Afnemer staat ervoor in en garandeert om geen inbreuk te (zullen) maken, op welke wijze dan ook, op enig intellectueel eigendomsrecht van Vegan Finest Foods.
  3. De Afnemer zal, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vegan Finest Foods, de (etikettering of verpakking van de) producten niet wijzigen of aanpassen.
  4. Onder “Vertrouwelijk Informatie” moet worden verstaan alle (digitale) stukken, documenten en (andersoortige) informatie aangaande de producten en de onderneming van Vegan Finest Foods (en aan haar Gelieerde rechtspersonen), daaronder begrepen maar niet beperkt tot: (toekomstige) ondernemingsactiviteiten/-plannen, producenten/fabrikanten, leveranciers, klanten, klantenbestanden, prijzen, recepten, strategieën, personeel, financiële gegevens, et cetera, waarvan de Afnemer het vertrouwelijke karakter begreep of redelijkerwijs had moeten begrijpen. De Afnemer (inclusief enige aan hem/haar Gelieerde rechtspersoon) is verplichten om Vertrouwelijk Informatie tegenover eenieder strikt geheim te houden.
 9. ARTIKEL 9 OVERIGE BEPALINGEN

  1. Indien Vegan Finest Foods zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in de Algemene Voorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat Vegan Finest Foods zich in de opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling zal kunnen beroepen.
  2. Vegan Finest Foods is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.
  3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de (Duur)Overeenkomst met de Afnemer.
  4. Indien sprake is van een geschil over de interpretatie of uitleg van enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst c.q. versie van de Algemene Voorwaarden steeds prevaleren c.q. bepalend zijn voor de uitlegging ervan.
 10. ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER, ARBITRAGE

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle reeds bestaande en toekomstige Overeenkomsten, alsmede daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken – oftewel het Weens Koopverdrag 1980 (WKV) – met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Alle geschillen tussen Vegan Finest Foods en een Afnemer die voortvloeien uit – dan wel verband houden met – deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst, worden in eerste aanleg exclusief – en derhalve met uitsluiting van ieder ander gerecht – beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Amsterdam.
  4. In afwijking van het vorige artikellid, heeft – in het geval dat een Afnemer is gevestigd in een land buiten de Europese Unie – uitsluitend Vegan Finest Foods het recht (in de vorm van een discretionaire bevoegdheid) om ervoor te kiezen een geschil te laten beslechten overeenkomstig (de alsdan geldende – meest recente – versie van) het ‘Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut’ (NAI) te Rotterdam. Tenzij partijen alsdan anders overeenkomen:
   1. a) bestaat het scheidsgerecht uit één arbiters;
   2. b) wordt/worden de arbiter(s) benoemt overeenkomstig de in het Arbitragereglement opgenomen ‘lijstprocedure’;
   3. c) wordt de arbitrageprocedure gevoerd in de Nederlandse taal;
   4. d) is de plaats van arbitrage Rotterdam;
   5. e) beslist het scheidsgerecht als ‘goede personen naar billijkheid’ maar te allen tijde met inachtneming van de regelen des rechts (zijnde het toepasselijke Nederlands recht);
   6. f) is ‘samenvoeging’ van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding als bedoeld in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 39 van het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, uitgesloten;
   7. g) is hoger beroep tegen het arbitrale vonnis niet mogelijk.
 11. ARTIKEL 11 DATUM EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 december 2021 en zijn te raadplegen en te downloaden via: https://veganfinestfoods.com/terms-and-conditions/nl/

Our Partners